Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

25/07/2012

Fear a' Bhàta

Comme vous avez été nombreux à nous envoyer des messages pour nous remercier de vous avoir fait découvrir Capercaillie, mais également et surtout, cette magnifique chanson qu’est « Fear a' Bhàta », nous tenions – à notre tour – à vous remercier… en vous proposant notre petite sélection des meilleures ( ou des plus « originales » ) versions de ce si beau chant.

 

Et donc, pour le plaisir : …   

 

Fear a' Bhàta {The Boatman} at Dougie MacLean's House

 

 

Fear a' Bhàta : Corrie Folk Trio and Paddy Bell

 

 

Fear a' Bhàta : Silly Wizard 

 

 

Fear a' Bhàta : Niamh Parsons

 

 

Fear a' Bhàta from Alison Helzer's solo CD : Carolan's Welcome

 

 

Fear a' Bhàta : Sandy Denny

 

 

Fear a' Bhàta : Talitha Mackenzie - (A Celtic Tapestry Vol. 2)

( Osez me dire qu’elle ne vous colle pas des frissons… celle-ci !?! )

 

 

Et bien sûr, la meilleure :

Fear a' Bhàta : Capercaillie

 

 

Gaelic verses

 

Séist/refrain ( après chaque couplet ) :

    Fhir a' bhàta, na hóro eile

    Fhir a' bhàta, na hóro eile

    Fhir a' bhàta, na hóro eile

    Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an déid thu

 

'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde

Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta

An dig thu 'n-diugh na 'n dig thu màireach

'S mar dig thu idir gur truagh a tha mi

 

Tha mo chridhe-sa briste brùite

'S tric na deòir a ruith o m' shùilean

An dig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut

Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?

 

'S tric mi faighneachd de luchd nam bhàta

Am fac' iad thu na 'm bheil thu sàbhailt

Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ràitinn

Gur gòrach mise ma thug mi gràdh dhut

 

Gheall mo leannan dhomh gùn dhen t-sìoda

Gheall e siud agus breacan rìomhach

Fàinn' òir anns am faicinn ìomhaigh

Ach 's eagal leam gun dèan e dìochuimhn'

 

Ged a thuirt iad gun robh thu aotrom

Cha do lughdaich siud mo ghaol ort

Bidh tu m' aisling anns an oidhche

Is anns a' mhadainn bidh mi 'gad fhaighneachd

 

Thug mi gaol dhut 's chan fhaod mi àicheadh

Cha ghaol bliadhna 's cha ghaol ràithe

Ach gaol a thòisich nuair bha mi 'm phàiste

'S nach searg a chaoidh gus an claoidh am bàs mi

 

Tha mo chàirdean gu tric ag innseadh

Gum feum mi d' aogas a leig' air dìochuimhn'

Ach tha 'n comhairle dhomh cho dìomhain

'S bi tilleadh mara 's i toirt lìonaidh

 

Bidh mi tuille tùrsach deurach

Mar eala bhàn 's i an dèidh a reubadh

Guileag bàis aic' air lochan feurach

Is càch gu lèir an dèidh a trèigeadh

 

---------------------------------------------

 

English translation

 

Chorus (after each verse):

    Oh my boatman, na hóro eile

    Oh my boatman, na hóro eile

    Oh my boatman, na hóro eile

    My farwell to you wherever you go

 

I often look from the highest hill

that I might see, oh boatman

Will you come tonight, or will you come tomorrow

Oh sorry will I be if you do not come at all

 

My heart is broken, bruised

Often tears are running down from my eyes

Will you come tonight, or will I wait up for you

Or close the door with a sad sigh?

 

I often ask of the boatmen

If they have seen you, if you are safe

But they all tell me

That I was foolish if I gave you love.

 

My darling promised me a gown of silk

That and a fine plait

A golden ring in which I'd see a likeness

But I fear that he shall forget.

 

Although they said you were flighty

That did not lessen my love for you

You are in my dreams at night

And in the morning I ask for you.

 

I gave you love and cannot deny

It's not love that lasts a year or a season

But a love that began when I was a child

And that will not wither until death do take me.

 

My friends say often

That I must forget your image

But their counsel is as unfathomable to me

As is the returning tide.

 

I am all too sad and tearful

Like a white swan that has been torn

Sounding her death-call on a small grassy loch

Having been forsaken by all.